Zadania Mechatronika

Ing.Matrin Garan,PhD.

Mechatronika

Zadania

ZADANIE č. 1

Laplaceova transformácia a odozva systému

ZADANIE:

Uvažujte diferenciálnu rovnicu podľa Vášho variantu zadania a riešte túto zadanú diferenciálnu rovnicu metódami Laplaceovej transformácie.

Nájdite všeobecné riešenie danej diferenciálnej rovnice časovo závislej funkcie y(t) s uvažovaním počiatočných podmienokbudiacej

funkcie u(t) podľa špecifikácie zadania.

Riešenie odozvy danej DR a budiacej funkcie zobrazte na príslušných grafov. K riešeniu je možné využiť Matlabovské príkazy a slovník

Laplaceových funkcií.

ZADANIE č. 2

Vyšetrovanie odozvy systému

ZADANIE:

Ak uvažujeme systém podľa variantu zadania. Odvoďte diferenciálne rovnice daného systému s uvažovaním vstupných parametrov

podľa nasledovnej Tab.

 

Tab.: Vstupné parametre mechanického systému

m1 [kg]

m2 [kg]

k1 [N.m-1]

k2 [N.m-1]

b1 [N.s.m-1]

b2 [N.s.m-1]

f [Hz]

F0 [N]

3

5

1000

1500

10

15

10

100

 

Následne vykonajte dané úlohy zadania:

- Nájdite prenosovú funkciu systému

- Vyšetrite odozvu daného systému metódou Laplaceovej transformácie pre uvažovaný jednotkový vstup u(t)=1 analyticky.

- Porovnajte získané riešenie odozvy s riešením vypočítaným príkazom step.

- Využitím príkazov Matlabu napíšte skript, v ktorom vypočítate odozvu pre zadaný vstupný signál podľa Vášho variantu.

- Zobrazte na grafe pod sebou dva grafy vstupný signál u(t) vs. výstupný signál y(t).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

ÚSTAV APLIKOVANEJ MECHANIKY A MECHATRONIKY STROJNÍCKEJ FAKULTY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

AUTOR:  Ing.Martin Garan,PhD.

Varianty zadaní:

Ústav

Projekty

Priemysel

Laboratóriá

Študenti

Práce

Uplatnenie

Kontakt