Laboratóriá
Blok textu:

Pracovisko disponuje najmodernejšími

technológiami z oblasti termografie,

ktoré sú využívané v pedagogickom

procese ako aj v priemyselných

aplikáciách a výskume. Študenti

sa učia základy práce s  termovíziou

počas práce na záverečných

diplomových projektoch.  Po ukončení

štúdia vedia nadobudnuté vedomosti

a zručnosti ihneď aplikovať bez

dodatočných individuálnych

a finančne nákladných školení!

Ústav zabezpečuje materiálové analýzy

pomocou unikátneho prístrojového

vybavenia popredných výrobcov ako sú

metalografické mikroskopy Carl Zeiss,

analyzátory  National Instruments

so softvérovým vybavením vyvíjaným

zamestnancami a študentmi ústavu

na mieru priemyselným aplikáciám.

Mnohé z výsledkov sú publikované

a predstavené na medzinárodných

vedeckých kongresoch.

Laboratórium vykonáva:

 

- cyklické a statické skúšky materiálov

- skúšky dielov dopravných prostriedkov

- skúšky pruženia

- torzné skúšky

- skúšky stavebných materiálov

- riadenie skúšok

- nedeštruktívne meranie deformácií

- meranie zrýchlení, rýchlostí a posunutí

- spracovanie dát

- vysokocyklová a nízkocyklová únava

- metalografická a fraktografická analýza

- simulácia prevádzkových zaťažení

Prístrojové vybavenie pre bezkontaktné vysokorýchlostné meranie  deformácií  - DANTEC.  Náš ústav je prvé pracovisko

na Slovensku, ktoré disponuje takýmto excelentným vybavením. Laboratórium je zaradené medzi excelentné laboratória STU.

ÚSTAV APLIKOVANEJ MECHANIKY A MECHATRONIKY STROJNÍCKEJ FAKULTY SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE

Laboratória ústavu disponujú jedinečnými elektrohydraulickými pulzátormi

Inova Edyz6 a MTS Bionix servohydraulic test system.  Tieto systémy umožňujú

simulovať reálnu prevádzku konštrukčných celkov v prostredí laboratória. Spoločne

s multikanálovými meracími  aparatúrami je tak možné získať cenné výsledky

pre vyriešenie rôznych prevádzkových problémov ako sú napríklad únavové lomy.

Prehľad vybavenia laboratórií na ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky

- päťkanálový elektrohydraulický pulzátor so štyrmi externými valcami a odpruženým roštom pre riadené prevádzkové skúšky konštrukcií

 - skúšobný rám pre cyklické a statické skúšky materiálov INOVA ZUZ 200

- hydraulický lis s maximálnou silou 1000kN

- dynamická meracia aparatúra od National Instruments s 56 tenzometrickými kanálmi, 12 akcelerometrickými kanálmi

- kamerový tvrdomer TIV - prenosný, optický tvrdomer a mikrotvrdomer  

- Photostress Plus System LF/Z-2, počítačový systém s reflexným polariskopom pre experimentálne meranie deformácií

- LabVIEW professional development system, výkonné vývojové prostredie pre programovanie priemyselných systémov a aplikácií

- 3D kamerový systém merania vibrácií a deformácií DANTEC, najmodernejší systém pre bezkontaktné meranie deformácií rýchlych dejov

- MTS 370 axiálne-torzný skúšobný systém pre experimentálne meranie statických a cyklických vlastností materiálov

- Termokamera FLIR  s rozlíšením 0,1 °C pre experimentálne meranie teplotných polí

- Metalografický mikroskop  Carl Zeiss, analýza štruktúry kovových materiálov

- softvér ANSYS, výkonný výpočtový nástroj pre simuláciu multifyzikálnych dejov (mechanika, prúdenie tekutín, teplotné deje...)

Vybavenie a laboratóriá ÚAMM

Pracovisko zabezpečuje materiálové analýzy na hodnotenie únavovej životnosti konštrukcií, prevádzkové skúšky vzoriek a častí konštrukcií,

merania a analýzy zaťažení konštrukcií v prevádzke. Prístrojové vybavenie: elektrohydraulický pulzátor EDYZ 6 s príslušenstvom, multi-kanálová

tenzometrická aparatúra National Instruments  na dynamické meranie v prevádzke, optický mikrotvrdomer TIV, vysokorýchlostné bezkontaktné

meranie deformácií DANTEC, meranie teplotných polí termovíziou FLIR, Bezkontaktné meranie deformácii metódou Fotostress.

Učebne a ďalšie prístrojové vybavenie ústavu pre výučbu nových progresívnych technológií

Študenti prejdú počas štúdia na aplikovanej mechanike a mechatronike viacerými účelovými priestormi a špecifickými laboratóriami.

Ústav

Projekty

Priemysel

Laboratóriá

Študenti

Práce

Uplatnenie

Kontakt

Ústav

Projekty

Priemysel

Laboratóriá

Študenti

Práce

Uplatnenie

Kontakt